MONICA (5'), Dimitris Arguriou, Germany/Greece

 

OUT (21'), Petros Niamonitakis, Greece

 

My uncle Archimedes (28'), Gina Georgiadou, Greece

 

Memories of a Spartan Woman (23'), Dora Theofilopoulou, Greece

 

ALIMA(30'), Loukas Koubouris& Nickolas Papadimitriou, Greece

 

Europe, the Dream (80'), Anneta Papathanasiou - Angelos Kovotsos, Greece, Austria, Sweden

 

Kananga (70'), Pavlos Tripodakis, Greece

 

Paranaue the documentary (62'), Anastasis Dallis, Greece

 

The Partisans of Athens (Athens Resistance 1941-44) (72'), Xenofon Vardaros & Giannis Xydas, Greece

 

Fragments (48'), Marianna Oikonomou, Greece